Tehnološki sektor

Poluga sa kombinacijom tehnoloških elemanata i zelenila

Tehnološka industrija se smatra industrijom koja stvara rješenja za različite poslovne izazove, uključujući i ona koja nameće sve veći pritisak na  probleme okoliša, društva i upravljanja (ESG).

Uloga ESG-a u tehnološkom sektoru se proširuje, od zaštite privatnosti do upravljanja planetom. ESG mijenja način na koji se definiše i mjeri uspjeh u korporativnom svijetu. Više nije riječ samo o finansijskim rezultatima. Program održivosti preoblikuje narativ o tome što znači biti uspješna tehnološka kompanija u 21. vijeku, gdje se vrijednosti podjednako odnose na principe i utjecaje koliko i na profit.

Proaktivnim integrisanjem ESG praksi u svoje osnovne strategije, tehnološke kompanije neće umanjiti samo rizike već i otključati nove prilike za inovacije, rast i sticanje konkurentske prednosti. Kako ESG sve više dobiva na važnosti u korporacijama, tehnološka industrija je na zahtjeve odgovorila stvaranjem rješenja koja omogućavaju kompanijama da učinkovito upravljaju, nadgledaju i izvještavaju o svojim nastojanjima u održivosti.

Tehnološke kompanije često predvode napore u održivosti, integrišući energetski učinkovitu infrastrukturu i odgovorno upravljanje podacima u svoje ESG strategije. One često predstavljaju primjere/modele vješte integracije ESG načela u svoje operacije.

Njegovanje rasta kroz brigu o okolišu

Programi zaštite okoliša prošli su kroz značajnu transformaciju tokom godina, prelazeći sa sporadičnih djela dobre volje na precizno osmišljenje, resursno efikasne sisteme koji otvaraju put nizu obećavajućih perspektiva. U tom su kontekstu tehnološke kompanije dokazale svoju sposobnost prepoznavanja i iskorištavanja ovih prilika koje služe očuvanju okoliša i donose ekonomsku korist.

Google je jedan od takvih primjera. U svom izvještaju o napretku (2022  progress report), Google ističe svoju predanost 24/7 energiji bez ugljika u svojim centrima podataka i uredskim kampusima do 2030. Ovo obećanje podrazumijeva ulaganje u napredna rješenja za pohranu energije i korištenje umjetne inteligencije (AI) za optimizaciju korištenja energije. 

Google je također  vodeći kupac obnovljive energije već nekoliko godina, odražavajući usklađenost između tehnoloških inovacija i zaštite okoliša. Model postavljen od strane Google-a potvrđuje shvatanje da veza između rasta i energetske efikasnosti nije takmičenje u kojem jedna strana gubi, već cvjeta u sinergiji.

Poslovni subjekti mogu zadržati konkurentnost i ostvariti značajnu prednost stavljajući zaštitu okoliša na prvo mjesto. Ovo spajanje komercijalnog uspjeha i ekološke odgovornosti označava ključni trenutak za tehnološki sektor, odbacujući zastarjelu ideju rasta ostvarenog na štetu planete.

Prihvaćanje privatnosti podataka kao društvene odgovornosti

Kao centralna komponenta “društvenog” aspekta ESG-a, zaštita podataka je izbila u prvi plan kao tema od velike važnosti. U svijetu vlada velika zabrinutost zbog načina i mjera za zaštitu podataka. U današnjem sve više digitalnom svijetu, privatnost podataka više nije samo pitanje poštivanja zakona (zakonske uklađenosti), već se sve više smatra društvenom obavezom i odrazom korporativne etike.

Vodeće tehnološke kompanije su na čelu ove promjene pokušavajući održati balans između korištenja podataka i poštivanja privatnosti pojedinaca. Podatke ne posmatraju samo kao iskoristiv resurs, već i kao predmet o kojem se treba brinuti, shvaćajući da to zahtijeva duboko poštivanje privatnosti i autonomije pojedinaca. Poštivanje privatnosti stoga se pretvara u vježbu održavanja povjerenja, zaštite dostojanstva i poštivanja prava pojedinaca.

Na primjer, Salesforce, vodeća IT kompanija (cloud computing), naglašava važnost zaštite podataka inicijativom Privacy by Design. Ova inicijativa uključuje  ugrađivanje zaštite privatnosti u dizajn proizvoda i usluga zasnovanih na ‘oblaku’ (cloud) i pružanje informacija korisnicima o zakonima o zaštiti podataka i najboljim praksama.

Principi Privacy by Design predstavljaju holistički pristup zaštiti privatnosti, koji se na prirodan način integriše u proizvode, usluge i dizajn sistema kao podrazumijevani standard. 

Poticanje digitalne sigurnosti kroz učinkovito upravljanje

Dobro upravljanje preuzima ključnu ulogu u oblikovanju upravljanja rizikom kompanije, strateške otpornosti i predanosti transparentnosti.

Microsoft je svojom filozofijom digitalne sigurnosti postavio standard. Microsoft  radi na kreiranju sigurnog digitalnog okruženja osiguravanjem usklađenosti sa zakonima i propisima, razvijajući povjerenje kroz transparentnost i odgovornost te poticanjem inovacija u digitalnim sigurnosnim tehnologijama. Ovaj sveobuhvatni pristup upravljanju štiti sve interesne grupe (stakeholders) i ugled kompanije u industriji.

Holistički pristup digitalnoj sigurnosti kompanije ukazuje na evoluciju fokusa, sa internih operacija do šire perspektive, u kojoj se razmatraju lančani efekti praksi na potrošače, zajednicu i globalni tehnološki ekosistem.

Pojava umjetne inteligencije u ESG-u

U kontekstu ESG-a, odnos između tehnoloških kompanija i umjetne inteligencije je višestruk. S jedne strane, umjetna inteligencija preuzima ključnu ulogu u softveru za upravljanje ESG-om, omogućavajući kompanijama obradu velikih količina ESG podataka i donošenje značajnih uvida. Međutim, umjetna inteligencija također predstavlja ESG rizike koji se protežu kroz sve tri dimenzije.

Glavni etički rizici povezani s AI projektima uključuju pristranost i diskriminaciju, privatnost i zaštitu podataka, transparentnost i odgovornost, ljudsko dostojanstvo i autonomiju, sigurnost i pouzdanost, pravičnost i jednakost, te društvenu i ekološku odgovornost. Adresiranje ovih rizika uključuje implementaciju odgovarajućih mjera sigurnosti podataka te uspostavljanje struktura upravljanja kako bi se osiguralo odgovorno donošenje odluka.

Organizacije poput OpenAI nastoje promovirati etičke AI odražavajući dalekosežne društvene implikacije ove tehnologije. Kako se uloga umjetne inteligencije u donošenju odluka širi, postaje vitalno održavati etičke standarde koje očekujemo i od sebe. Ova usredotočenost na etičku umjetnu inteligenciju predstavlja  značajan  korak naprijed, koji pokazuje spremnost industrije za usklađivanjem tehnološkog napretka sa moralnim i društvenim vrijednostima.

U konačnici, cilj leži u odgovornom iskorištavanju moći umjetne inteligencije za postizanje ciljeva održivosti, popraćeno implementacijom striktnih kontrola za učinkovito upravljanje potencijalnim rizikom.