CSDDD direktiva: šta će kompanije morati da urade?

ESG due diligence (dubinska analiza) postaje element bez kojeg se neće moći ulaziti u poslovne pregovore te donositi strateške odluke u kompanijama. Iako se radi o složenom i obimnom procesu,  kompanije koje su svjesne rizika i značaja, već počinju raditi na ovoj analizi. Dobra osnova za ESG due dilligence mogu biti postojeći procesi dubinske analize koje kompanije već primjenjuje u nekim drugim segmentima. 

Postavite sebi pitanja o pristupu vaše organizacije ESG-u. Koji elementi ESG-a su najvažniji za vašu organizaciju te šta predstavlja najznačajniji rizik? Gdje nastojite biti u budućnosti kada je ESG u pitanju? Koji su koraci i cilj akvizicije, investicija ili odabira dobavljača? 

Vjerovatno je da već imate kontrolnu listu za, na primjer, korporativne transakcije, uključivanje dobavljača ili odluke o ulaganju. Ako imate uspostavljen proces koji funkcioniše, uključite pitanja i zahtjeve za podacima o ESG-u u postojeći pristup.

CSDDD (Corporate Social Due Dilligence Directive), o kojoj smo nedavno pisali na našoj platformi, između ostalog nalaže da kompanije na koje se odnosi ova direktiva:

  • identifikuju glavni negativan uticaj na životnu sredinu i ljudska prava koji proizilaze iz njihovog poslovanja, podružnica i lanaca snabdevanja.
  • umanje identifikovane rizike u okviru njihovih operacija i lanca snabdijevanja, uz kreiranje  akcionog plana i vremenskog okvira za rješavanje identifikovanih rizika.
  • uspostave mehanizme praćenja i identifikovanja pritužbi radnika i interesnih grupa kako bi pravovremeno reagovali i suštinski rješavali takve pritužbe prilagođavajući procese unutar kompanije.
  • usklade svoj poslovni model i strategiju sa ciljem od 1,5°C iz Pariškog sporazuma, posebno za velike kompanije.
  • javno izvještavaju o urađenoj dubinskoj analizi putem izvještaja o održivosti.

Obzirom na značaj ove teme te nove propise i direktive koje uređuju ovu oblast, vrijeme da kompanije počnu raditi na ovoj temi i aktivnostima je sada.