Kako EU namjerava odgovoriti na CO2 emisije izvan EU-a?

CO2

Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) uredba je kojom se proizvođače izvan EU-a potiče da smanje CO2 emisije. To je ključan dio paketa „Spremni za 55 %” koji obuhvata prijedloge za reviziju i ažuriranje postojećeg EU zakonodavstva kako bi se osiguralo da politike EU-a budu usklađene s klimatskim ciljevima Evropske unije (smanjenje neto emisija stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030.).

Vijeće i Evropski parlament su u decembru 2022. godine postigli privremeni politički dogovor o CBAM-u. Vijeće je uredbu formalno donijelo u aprilu 2023.

CBAM je stupio na snagu u prelaznom razdoblju (1. oktobra 2023. do 31. decembra 2025.) samo s obvezama izvještavanja. Ova Uredba će se uvesti paralelno s postupnim ukidanjem EU ETS besplatnih emisijskih jedinica tokom 9 godina, od 1. januara 2026.

Očekuje se da će CBAM mehanizam biti alat za suzbijanje izmještanja emisija ugljika, do kojeg dolazi kada industrije s visokim emisijama stakleničkih plinova premjeste proizvodnju izvan EU-a, u jurisdikcije u kojima su standardi klimatske politike niži od EU-ovih. Pomoći će u smanjenju emisija na globalnoj razini i istodobno osigurati jednake uslove za kompanije.

Kako dolazi do izmještanja emisija ugljika?

Ako se proizvodnja odvija u EU-u, proizvođači moraju emisije CO2 pokriti emisijskim jedinicama iz sistema EU-a za trgovanje emisijama (ETS). Ako se proizvodnja odvija izvan EU-a, ETS se ne primjenjuje. Zbog toga bi se proizvodnja s intenzivnim emisijama ugljika mogla preseliti u zemlje s manje strogom klimatskom politikom, a uvezeni bi proizvodi mogli biti cjenovno povoljniji na štetu okoliša. To se naziva izmještanjem emisija ugljika.

Kako će CBAM funkcionirati?

Kada je riječ o proizvodnji izvan EU-a, uvoznici iz EU-a morat će kupiti certifikate o CBAM-u kako bi pokrili razliku u cijeni koja proizlazi iz emisijskih jedinica iz ETS-a kojima se proizvođači u EU-u moraju koristiti kako bi pokrili svoje emisije CO2.

Troskovi proizvodnje

Kako će CBAM doprinjeti ostvarenju cilja klimatske neutralnosti?

CBAM je osmišljen tako da funkcionira uporedno sa sistemom EU-a za trgovanje emisijama (ETS EU), kojim se industrije u EU s visokim emisijama potiče na smanjenje emisija. CBAM bi odražavao učinke ETS EU na proizvođače izvan EU. Osim toga, potaknuo bi druge zemlje da uspostave politike određivanja cijena ugljika.

Koji će proizvodi biti obuhvaćeni?

U prvoj fazi CBAM-om će obuhvatiti sektore sa visokim emisijama ugljika i visokim rizikom od izmještanja emisija ugljika: željezo i čelik, cement, gnojiva, aluminij, električna energija, proizvodnja vodika.

Očekuje se da će se u budućnosti područje primjene CBAM-a proširiti na više sektora.

Izvor https://www.consilium.europa.eu/