Direktiva o korporativnom izvještavanju i održivosti (CSRD)

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) je važan dio legislativnog okvira Europske unije koji za cilj ima povećanje transparentnosti i standardizaciju izvještavanja o održivosti unutar kompanija koje posluju unutar EU. Ova direktiva je nadogradnja na prethodnu direktivu o nefinansijskom izvještavanju (NFRD, Non-Financial Reporting Directive) i ima za cilj osigurati da kompanije pružaju detaljne i pouzdane informacije o svojim utjecajima na okoliš, društvo i upravljanje.

EU Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) objavljena je u decembru 2022. godine i stupa na snagu ​​u fiskalnoj 2024. godini. Direktiva se odnosi na oko 50.000 kompanija koje su izlistana na berzi ili imaju značajnu poslovnu prisutnost u Evropskoj uniji. Od kompanija se zahtijeva više izvještavanja o održivosti od ijedne prijašnje regulative.

Prošireni opseg

CSRD se primjenjuje na sve velike kompanije i sve kompanije koje su javno izlistane na berzama u EU, uključujući i mala i srednja preduzeća (SME) koja djeluju na regulisanim tržištima, osim mikro preduzeća. Ovom direktivom će biti obuhvaćeno oko 50.000 kompanija unutar EU, u poređenju sa 11.700 kompanija koje su obuhvaćene direktivom o nefinansijskom izvještavanju. 

Standardi izvještavanja

Evropska komisija je definisala detaljne standarde za izvještavanje koji će kompanijama omogućiti da na jasan i usporediv način izvještavaju o svojim ESG aktivnostima i utjecajima. To uključuje informacije o klimatskim promjenama, resursima, raznolikostima, pravima radnika i borbi protiv korupcije.

Osiguranje kvalitete

CSRD uvodi obavezu neovisne provjere izvještaja o održivosti, čime se povećava pouzdanost informacija koje kompanije pružaju.

Integracija s finansijskim izvještavanjem

Direktiva zahtijeva da kompanije integrišu ESG informacije s finansijskim izvještavanjem, što omogućava bolje razumijevanje povezanosti između održivosti i finansijskog rezultata kompanije. Kompanije neće više prilagati izdvojene izvještaje o održivosti već nova regulativa zahtjeva konsolidovane izvještaje o održivosti koje će provjeravati ovlašteni revizori ili ostali pružatelji takvih usluga.

Digitalni format izvještavanja

CSRD zahtijeva da kompanije svoje izvještaje o održivosti objavljuju u digitalnom xHTML formatu, čime se olakšava pristup, analiza i poređenje podataka. Direktiva je ključni element EU Zelenog plana i strategije finansijskog sistema za poticanje održivog rasta. Implementacija CSRD-a predstavlja korak prema globalnoj harmonizaciji izvještavanja o održivosti, s obzirom na to da sve više zemalja i regija razvija slične zahtjeve i standarde.

Direktiva o nefinansijskom izvještavanju (NFRD) prestaje važiti od 2025. godine za finansijsku godinu 2024. Direktiva o korporativnom izvještavanju (CSRD) počinje važiti nakon 2025. godine za finansijsku godinu 2024. 
Na koga se odnosi Velika društva od javnog interesa sa više od 500 zaposlenika 
– Izlistana na berzi
– Banke i osiguravajuća društva 
Sve velike kompanije koje zadovoljavaju 2 od 3 kriterija
– Prosječan broj zaposlenika tokom godine 250 
– Više od 40 miliona EUR prihoda
– Više od 20 miliona EUR bilansa 

Uključujući i mala i srednja preduzeća 
Format izvještavanja Online na web stranici kompanijaU digitalnom xHTML formatu (prema novoj ESEF regulativi).
Javno dostupno na web stranicama kompanija.
Okvir za izvještavanje Kompanije proizvoljno biraju okvir prema kojem će izvještavati (TCFD, GRI, CDP, CDSB, SASB itd.)Kompanije su obavezne izvještavati prema Evropskim standardima za izvještavanje o održivosti (ESRS standardima)
Tabela preuzeta sa web stranice Instituta za društveno odgovorno poslovanje IDOP