Prilagođavanje klimi

„Biti zeleniji“, „zeleno poslovanje“, „zeleni krediti“ su izrazi koji se često danas mogu čuti kada kompanije govore o brizi o okolišu i prilagođavanju klimatskim promjenama. Međutim, da bi kompanije svoja poslovanja prilagodile klimi te doprinijele smanjenju karbon dioksida (CO2), potrebno je uraditi analizu postojećeg stanja ne samo unutar kompanije već i cijelog lanca  – od kupaca do dobavljača te njihov uticaj na okoliš. Naime, kompanije mogu poslovati u skladu sa održivim principima ali isto tako moraju odabrati i svoje dobavljače koji poštuju te principe. Održivo poslovanje je cirkularan proces, obuhvata sve interesne grupe i tržišne igrače.

Povećan broj šumskih požara, sve češći uragani i oluje, velike suše i poplave, direktno pogađaju poslovne procese svih kompanija u svijetu te mijenjaju osnovne modele rizika. S tim u vezi, od kompanija se očekuje da razviju procese modeliranja rizika koji u obzir uzimaju klimatske promjene te da ih povežu sa kontinuitetom poslovanja i planovima oporavka od prirodnih katastrofa.

Jedan od primjera je kompanija Walt Disney koja je posvećena postizanju neto nulte emisije stakleničkih plinova (GHG) za svoje direktne operacije do 2030. godine. Kompanija ima za cilj da smanji svoje apsolutne emisije stakleničkih plinova u Opsegu 1 i Opsegu 2 za 46,2% do 2030. godine, u poređenju sa baznom linijom iz 2019. godine. Pored toga, Disney je posvećen smanjenju emisija iz Opsega 3 u skladu sa scenarijem “znatno ispod 2°C” do 2030. Ovi ciljevi su u skladu s posvećenošću kompanije UN-ovom cilju održivog razvoja 13: Klimatska akcija. U 2022. godini kompanija je prijavila ukupne emisije Opsega 1 i 2 za proračune zasnovane na lokaciji i na tržištu 1,603,776 MT CO2e i 1,581,220 MT CO2e (Metric tons of carbon dioxide).