ESG koncept je složen, kompanije trebaju biti spremne

O temi ljudskih prava, kako se ona uklapaju u ESG koncept i njihovoj ulozi u privrednom sektoru, razgovarali smo sa Aidom Trožić, direktoricom kompanije TANA 21 i eksperticom za ljudska prava

Kada govorimo o ESG-u, gdje se ljudska prava uklapaju u ovaj koncept?

ESG koncept koji obuhvata faktore okoliša, društva i upravljanja povezanih s poslovanjem preduzeća u svojoj srži se bavi pitanjima ljudskih prava. Ljudska prava su prava koja su neotuđiva i zagarantovana svim ljudima bez obzira na njihovu rasu, spol, vjersku, etničku ili bilo koju drugu pripadnost. Ona su također, složen koncept s mnoštvom izvora. Za poslovanje i ljudska prava najznačnijim međunarodnim dokumentima smatramo Smjernice OECD-a za multinacionalna preduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju i UN-ova vodeća načela o poslovanju i ljudskim pravima.

Ljudska prava s kojima se u ESG konceptu najviše susrećemo su povezana uz pravo na čist i zdrav okoliš, pravo okupljanja i udruživanja, rodnu ravnopravnost, zabranu diskriminacije, pravo na privatnost i zaštitu podataka. Kako se ESG koncept bavi metrikama, ljudska prava se najviše obrađuju unutar S, odnosno društvene komponente. U kontekstu ESG-a i ljudskih prava za preduzeća su jako bitne analize rizika za ljudska prava u njihovim lancima vrijednosti i procjene materijalnosti. 

Aida Trožić, ekspertica za ljudska prava

Koja su neka od najčešćih kršenja ljudskih prava sa kojima ste se susreli u svom dosadašnjem radu? Da li smatrate da je na neka ljudska prava posebno potrebno obratiti pažnju u privrednom sektoru?

Izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava BIH u 2022. godini ukazuju na slučajeve mobinga kao i diskriminacije pri zapošljavanju i na radnom mjestu po različitim osnovima. Tu prije svega mislim na diskriminaciju po osnovu etničke pripadnosti, društvenog položaja i spola, dobi, nacionalnog i socijalnog porijekla. Dodatno, zaprimaju se žalbe koje se odnose na ostvarivanje prava iz radnog odnosa, što je jako često povezano s nepostojanjem sindikata i kolektivnih ugovora. Zaštita podataka i privatnosti u privrednom poslovanju ima svoje probleme kako na organizacijskoj tako i na tehničkoj strani. Slučajevi prijavljeni Agenciji za zaštitu ličnih podataka u odnosu na privredni sektor su najviše povezani sa zloupotrebom podataka za direktni marketing i prikupljanje podataka bez pravnog osnova.

Kakva je situacija u BiH u dijelu poštivanja ljudskih prava u privredi sa osvrtom na prava žena?

Podsjetimo se da prema podacima iz 2020. godine Agencije za statistiku BiH, stopa zaposlenosti žena u BiH iznosi 40% u odnosu na 65% muškaraca. Prema istom istraživanju udio članova upravnih odbora najvećih kompanija na berzi u BiH u 2020. godine su činile žene i to 17%, a muškarci 83%.

Ovi podaci nam ukazuju da imamo određene probleme u pogledu postizanja rodne ravnopravnosti. Ona se ogleda često na razgovorima za posao, gdje žene bivaju izložene pitanjima o bračnom statusu, djeci i porodičnom planiranju. Ovakva pitanja predstavljaju rodno zasnovanu diskriminaciju, ukoliko ih postavite i kandidatu muškarcu. Dodatno, Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena“. Ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo se u mnogim izvještajima navodi kao otežano. Isto tako podaci pokazaju da u BiH samo 0,36 % očeva koristi porodiljsko odsustvo, bez obzira na postojanje zakonske mogućnosti.

Dakle, imamo još jako puno posla kako bi se ljudska prava žena u radnom okruženju osigurala. Istovremeno svjedočimo inicijativama i konkretnim potezima preduzeća iz BiH koja nastoje u svojim radnim okruženjima podsticati veće uključivanje žena kroz ohrabrivanje za zapošljavanje, dodatne programe obuke, te fleksibilnije uređena radna mjesta i radno vrijeme. 

Šta bi bio Vaš savjet BH kompanijama kada govorimo o ljudskim pravima?

U Bosni i Hercegovini imamo vrlo savremen okvir za poštivanje ljudskih prava, međutim implementacija u praksi nije na zavidnom nivou. Izuzetno je bitno da kompanije grade svoje kapacitete u pogledu ESG koncepta, poštivanja ljudskih prava i posebno sektorskih specifičnosti u odnosu na oblast u kojoj djeluju. Moj savjet je da se educirate, čitate npr. www.esgkorisno.ba i TANA 21 sedmični newsletter. Iskoristite sve mogućnosti koje vam se u tom pogledu nude. Nove regulative u pogledu poštivanja ljudskih prava dolaze i vrlo su stroge, te ćete se bolje snalaziti u novim okolnostima ukoliko ste dobro pripremljeni. Kako bi kompanije bile spremne na buduće izazove koje će procesi EU integracija donositi, potrebno je da što prije počnu s analizama poštivanja ljudskih prava unutar vlastitih organizacija. ESG koncept je složen i početne analize su neophodne, kako bi se daljnji koraci mogli planirati.