EU dogovor o ambalažnom otpadu

Proizvodnja ambalaže i upravljanje ambalažnim otpadom je ekonomski važan sektor koji ostvaruje ukupan promet od 370 milijardi eura u EU. Ovaj sektor ima potencijal da transformiše Evropu u čistu i održivu cirkularnu ekonomiju. Međutim, iako su stope recikliranja u EU porasle, količina otpada koji nastaje iz ambalaže raste brže od količine reciklirane. 

Tokom protekle decenije količina ambalažnog otpada porasla je za skoro 25% i očekuje se da će porasti za još 19% do 2030. ako se nešto ne poduzme. Za otpad od plastične ambalaže, očekivano povećanje je 46% do 2030. godine.

Predsjedništvo Vijeća i predstavnici Evropskog parlamenta postigli su u martu ove godine privremeni politički dogovor o prijedlogu uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu. Cilj je suzbijanje povećanja ambalažnog otpada koji nastaje u EU, uz harmonizaciju unutrašnjeg tržišta ambalaže i jačanje cirkularne ekonomije. Prema ovom prijedlogu moraće se osigurati da se sva ambalaža može reciklirati te da je prisustvo štetnih supstanci svedeno na minimum.

Glavni elementi ovog sporazuma dostupni su na linku Vijeća Evropske unije: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/03/04/packaging-council-and-parliament-strike-a-deal-to-make-packaging-more-sustainable-and-reduce-packaging-waste-in-the-eu/