Šta je ESG?

Zeleni list sa simbolima reciklaže, električnog vozila, vjetroelektrana

ESG je akronim od riječi „Enviromental, Social, Governance“ ( „okolišno, društveno i korporativno upravljanje“ ) te označava tri ključne oblasti koje bi se trebale uzeti u obzir prilikom mjerenja održivosti, etičnosti i društveno odgovornog poslovanja kompanije. 

Pod ESG aktivnostima podrazumijeva se društveno odgovorno poslovanje, zaštita okoliša i smanjenje CO2 emisija, jednak i fer odnos prema svim zaposlenicima bez obzira na njihovu rodnu ili etičku pripadnost, zaštitu podataka i još mnogo toga. U nastavku donosimo pojašnjenje ove tri ključne oblasti uz adekvatne primjere.

Postoji nekoliko različitih načina na koje kompanije mogu integrisati brigu o okolišu u svoju praksu. Da bi se procijenio utjecaj kompanije na okoliš, potrebno je razumjeti kolika je emisija stakleničkih plinova kompanije i trenutni utjecaj na okoliš. Neki od primjera aktivnosti kojima kompanije mogu doprinijeti smanjenju CO2 emisija su: 

 • minimiziranje otpada i potrošnje energije kroz dnevne aktivnosti,
 • biranje dobavljača koji vode računa o okolišu te koji transparentno komuniciraju svoj lanac nabavke sirovina,
 • analiziranje kako poslovne aktivnosti kompanije utiču na biološku raznolikost (npr. zagađenje),
 • integrisanje ekološkog aspekta u proizvode i usluge kompanije,

 • kreiranje cirkularne ekonomije koja predstavlja održivi ekonomski model u kojem se proizvodi i materijali ponovo koriste ili recikliraju kako bi se smanjilo zagađenje i otpad,
 • ulaganje u tehnologiju koja pretvara otpad u energiju.

Za utvrđivanje trenutne emisije, potrebno je odlučiti na kojoj godini se izračun emisije temelji te kojim podacima trenutno kompanija raspolaže. To često uključuje različite dijelove poslovanja i procesa. Postoji nekoliko okvira koji pomažu organizacijama da identifikuju i mjere prave podatke, a jedan od najčešće korištenih je Globalna inicijativa za izvještavanje (GRI).

Više informacija o ovoj temi u sekciji KARBONSKI OTISAK I MJERENJE CO2

Društveni aspekt obuhvata i pokriva niz tema i aktivnosti unutar kompanija ali i u široj zajednici u kojoj ta kompanija posluje – koliko se kompanija zalaže za društveno dobro u širem svijetu, izvan svoje ograničene sfere poslovanja, da li brine za svoje zaposlenike, da li su sigurni na svom radnom mjestu, da li su adekvatno plaćeni, da li svi zaposlenici imaju jednaka prava bez obzira na boju kože, spol, vjersku ili nacionalnu pripadnost.

Efektivan pristup u implementaciji društvenog aspekta unutar kompanija može se postići na nekoliko načina, a primjere dajemo u nastavku:

Rukovođenje i kultura

 • Odgovornost za ESG mora se spuštati sa nivoa uprave kompanije koja je spremna pozvati na reakciju te komunicirati važnost ovog koncepta u cijeloj organizaciji.

Zaposlenici

 • Organizacija se mora pridržavati propisa i politika koje definišu oblasti poput sprječavanja diskriminacije i poštivanja ljudskih prava, normalnih uslova rada (broj radnih sati u sedmici i adekvatnu platu), davanje mogućnosti daljeg razvoja i napredovanja.

Odnos prema zajednici u kojoj kompanija posluje

 • Pozitivna interakcija sa lokalnim zajednicama, šireći se izvan komercijalnih odnosa s istinskom namjerom i radnjama za kreiranje boljeg života u zajednici kroz recimo donacije udruženjima ili finansijsku podršku sportskim projektima koji su od značaja za zajednicu.

Proizvodi i usluge

 • Kreiranje proizvoda i usluga koji osiguravaju dobre društvene rezultate, od nabavke sirovina, preko proizvodnje, logistike, maloprodaje, upotrebe i kraja životnog vijeka. Naprimjer, biranje dobavljača koji su certificirani da svojim djelatnostima ne štete okolišu, ugrađivanje filtera u proizvodne pogone koji za cilj imaju smanjenje CO2 emisija, saradnja sa trgovcima koji sprovode programe recikliranja robe i slično.

Kako upravni odbor i menadžment kompanije potiču pozitivne promjene te upravljaju njima?

Koliko je to upravljanje integrisano kroz procedure i pravila, te koje tijelo unutar organizacije je nadležno da rukovodi ovim pitanjima?

Koliko dobro rukovodstvo unutar kompanije reaguje na zahtjeve dioničare, interesnih skupina?

Sve su ovo pitanja na koja kompanija treba odgovoriti kada uvodi ili razmišlja o uvođenju G/ Governance dijela u svoje svakodnevnu agendu.

Par savjeta kako integrisati “Upravljanje” u dijelu održivosti u kompaniju pročitajte u nastavku.

 • ESG ciljevi moraju biti definisani na nivou kompanije i jasni svim zaposlenicima kompanije.
 • Upravni odbor bi trebao usvojiti proceduru upravljanja koja jasno definiše njegove uloge i odgovornosti te usklađenost sa ESG ciljevima kompanije.
 • Potrebno je uspostaviti stručne odbore za nadzor specifičnih područja upravljanja, kao što su upravljanje rizikom, usklađenost i ESG.
 • ESG mora biti redovna tačka dnevnog reda na sastancima Upravnog odbora.
 • Potrebno je uspostaviti sistem praćenja za ESG efektivnost, te je te podatke potrebno koristiti kako bi se identifikovala područja u kojima organizacija dobro posluje i područja u kojima se može poboljšati.
 • Transparentno i redovno izvještavanje interesnim grupama/stakeholders kako bi razumjeli ESG obaveze kompanije.